Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer och fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för fakturering och ansökan om rotavdrag.

Vi har fått dina uppgifter från vederbörande. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Dessa uppgifter uppdateras årligen vid varje bokslut.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Bengt Johansson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på elky@elkyab.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.